de vernietiging (of nietigheid) van een clausule zal beperkt blijven tot die clausule en zal geen invloed hebben op de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren om een clausule die nietig of onafdwingbaar blijkt te vervangen door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Ondernemingsgegevens

 

Hierna Onest genoemd: 

E-mail: info@onest.community

Tel: +32474743068

Ondernemingsnummer: 0700486290

eenmanszaak

Onze-Lieve-Vrouw Ten Spiegelestraat 18, 8510 Marke, België

Ba-uitbating, beroepsaansprakelijkheid: AG insurance: Diestseweg 7, Geel


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Onest biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van
een bestelling via de webwinkel van Onest moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk
aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting
van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten,
behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Onest aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door
de Klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. 


Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod binden Onest niet. Onest is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Onest is in geen geval aansprakelijk ingeval van zet- of drukfouten. 

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. Beschikbaarheid, leveringswijze, leveringstermijn, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Onest. Onest kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 
Artikel 4: Online aankopen

 

Wanneer u via Onest een traject aankoopt verloopt dit als volgt

- Je leest de productomschrijving en voorwaarden

- Je kiest het traject dat je wil volgen

- Je drukt op de knop "in winkelwagen"

- Je rekent het product af in je eigen winkelwagen

- Pas na betaling krijgt u toegang tot de aangekochte diensten

 

De wijzen van betaling zijn de volgende

- Paypal

- Betaling met bankcontact

- Betaling met kredietkaart


Onest is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met
betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. Als ernstige tekortkoming kwalificeert onder meer het herhaaldelijk niet tijdig betalen door de Klant en het verspreiden van de cursus/informatie aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Onest. Dit is een niet-limitatieve lijst

Je leest de productomschrijving en algemene voorwaarden die u aanvinkt ter aanvaarding alvorens over te gaan tot de aankoop.

 


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Wanneer je je bij Onest inschrijft voor een pakket, kan je aan rechtsreeks aan dit traject deelnemen. Je krijgt toegang tot de e-books en video. Je wordt bovendien lid van de Facebook-gemeenschap.

Wanneer de consument de lessen/informatie niet kan openen wegens technische problemen kunnen zij dit melden

 via info@onest.community waarbij Onest haar best zal doen om de lessen/informatie op een andere wijze aan de Klant ter kennis te brengen.Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Onest. 


De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Onest te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Het eigendomsvoorbehoud wordt behoudens de Pandwet ook erkend in iedere andere situatie van samenloop en in geval van beslag.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Onest.

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum de overeenkomst te herroepen. Onest vraagt bewijs van het uitvoeren van de gevraagde opdrachten. 


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Onest (Onze Lieve Vrouw Ten Spiegelestraat 18, 8510 Marke, 0474743068, info@onest.community) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. 


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening
van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Onest alle tot op dat moment van de
Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Onest op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. 


Onest betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
 dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft
erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
 de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft
erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest 

 

 

Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Onest is bereikbaar op het telefoonnummer +32474743068, via e-mail op info@onest.community of per
post op het volgende adres Onze Lieve Vrouw Ten Spiegelestraat 18, 8510 Marke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Onest beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van
10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 11: Privacy


zie ons privacybeleid 

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

ALGEMENE VOORWAARDEN

© 2019 created met Wix.com

Rani Vandevyvere

Marke, België

info@onest.community

0700.486.290