PRIVACY POLICY

Onest , eenmanszaak, met ondernemingsnummer 0700.486.290 en zetel te Marke (Onze-Lieve-Vrouw Ten Spiegelestraat 18), verwerkt persoonsgegevens (identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonskenmerken, leefgewoonten, psychische gegevens, Facebook- en Instagramgegevens*) overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op info@onest.community of telefonisch op +32474743068

 

 

Verwerkingsdoeleinden

Onest verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer, commerciële inlichtingen, begeleiding van cliënten en direct marketing.

 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

  1. toestemming

  2. noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

  3. vitale belangen: in zake van leven of dood mogen we persoonsgegevens inwinnen om iemand te helpen/redden

  4. gerechtvaardigd belang

 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgend e-mailadres: info@onest.community Wij verbinden ons deze vraag zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen een maand.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (JAC, Tejo, CAW, psychologenpraktijken, psychiatriepraktijken,..) binnen de Europese Economische Ruimte. Ook omwille van de interne bedrijfsstructuur zullen een aantal gegevens inzichtbaar zijn. Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.

 

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • een e-mail te verzenden naar het volgend e-mailadres: info@onest.community Wij verbinden ons deze vraag zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen een maand.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Contact formulieren: We gebruiken mogelijk jouw persoonlijke gegevens om je te contacteren met nieuwsbrieven, marketing of ander promotioneel materiaal.

 

Datalekken

Sinds de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 geldt de meldingsplicht van datalekken. Onest neemt de passende technische en organisatorische maatregelen, afgestemd op het potentiële risico, om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij streven er altijd naar om dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Indien er zich toch een ernstige gebeurtenis inzake uw persoonsgegevens zou voordoen (een datalek), stellen wij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 72 uur op de hoogte. Als blijkt dat een datalek negatieve gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke levenssfeer, brengen wij ook u hiervan op de hoogte.

 

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommision.be )

 

* Daarnaast verzamelen wij automatisch informatie die bij een bezoek aan de website door de browser beschikbaar gesteld wordt (IP-adres, browser, …). 

Wij gebruiken eveneens Cookies om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen waarbij wij o.a. uw taal van voorkeur om de website te bezoeken, opslaan, uw gebruikers-ID… Dit zijn de zogenaamde first-party cookies.

 

Ook third party cookies (Facebook, Instagram, Google Analytics) worden verzameld. U kan vrij beslissen om deze Cookies toe te laten en/of te verwijderen.

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

de vernietiging (of nietigheid) van een clausule zal beperkt blijven tot die clausule en zal geen invloed hebben op de overige bepalingen van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om alle nodige inspanningen te leveren om een clausule die nietig of onafdwingbaar blijkt te vervangen door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

© 2019 created met Wix.com

Rani Vandevyvere

Marke, België

info@onest.community

0700.486.290